Regulamin organizacyjny
       
 
   
 
 

Regulamin Organizacyjny Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej

I POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.Gabinet Laryngologiczny VERTIGO działa na podstawie:
 • przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654),
 • wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie pod numerem 729918368107, uchwałą nr 440/10/VI Rady Lekarskiej WIL z dnia 19.11.2010,
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697)
 • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.);
 • niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
2. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych ul. Katowicka 67B/10 Opole 45-061 oraz Przychodnia VITA w Nysie przy ul Piłsudskiego 47.
3. Regulamin obowiązuje: wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę wskazanego w § 1 ust. 1 w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia, oraz wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne.

II CEL, ZADANIA, I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ


1. Celem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:
 • badanie i porada lekarska,
 • leczenie,
 • przeprowadzanie konsultacji specjalistycznych i wynikających z nich badań diagnostycznych,
 • badanie i terapia,
 • wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich.
 • szkolenie lekarzy, studentów, uczniów.
 • inne zadania zlecone przez osobę upoważnioną
III RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie otolaryngologii i medycyny kosmetycznej .
2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach praktyki.
3. W ramach podmiotu leczniczego wyodrębnia się jednostki organizacyjne:
 • Gabinet konsultacyjny i zabiegowy
 • Pracownia badań słuchu i równowagi
IV ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Działalnością praktyki zarządza i kieruje lekarz, który ją utworzył.
2. Świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki udziela lekarz, który ją utworzył.
3. Możliwe jest udzielanie świadczeń lekarskich przez innych zatrudnionych lekarzy
4. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności rejestracji telefonicznej lub internetowej.
5. Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 602 798 511 w godzinach: 9-00- 12.00 oraz 15.00-18.00 w dni powszednie, oraz internetowo całą dobę na stronie: www.znanylekarz.pl
6. Przyjęcia odbywają się:
 • w Opolu dniach:
 • wtorek: 16.00-19.30.
 • czwartek 16.00-19.30.
 • piątek 16.00-19.00- tylko badania błędników: VNG
 • w Nysie w dniu:
 • środa 15.15- 19.00.
7. Pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
8. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
9. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.
10. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
11. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
12. Świadczenia zdrowotne są organizowane w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

V OPŁATY

1. Aktualna wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych znajduje się na stronie internetowej gabinetu pod adresem www.laryngolog.opole.pl i www.otolaryngolog.opole.pl
2. Opłata za wyciąg, odpis lub kopię dokumentacji medycznej wynosi 10PLN


dr n. med Dariusz Polaczkiewicz specjalista otolaryngolog
 


 
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


45-061 Opole, ul. Katowicka 67b lokal 10
tel. 602 798 511
e-mail: gabinet@laryngolog.opole.pl